Jedz Zdrowo
Żyj Różowo

Regulamin

Strony internetowej jedzzdrowozyjrozowo.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: jedzzdrowozyjrozowo.pl
 4. Strona internetowa – strona działająca pod adresem: jedzzdrowozyjrozowo.pl
 5. Dietetyk – mgr inż. Patrycja Dziub
 6. Właściciel – Patrycja Dziub, NIP: 7511785537, numer telefonu kontaktowego: 794010897.
 7. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:
  - siedzibę: ul. Ossowskiego 26, 46-203 Kluczbork
  - adres mailowy: jedzzdrowozyjrozowo@gmail.com
 8. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w siedzibie Dietetyka, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.
 9. Produkt cyfrowy – produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jedzzdrowozyjrozowo@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Mollie, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  – w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  – w przypadku konsultacji dietetycznej – umowa o świadczenie usług.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5 Konsultacje dietetyczne i diety

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji: 
  - online, za pośrednictwem komunikatora.
  Klient umawia się na konsultację dietetyczną:
  – przed lub po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący opłaca konsultację za pomocą bramki płatności.
  – w przypadku braku wpłaty całości kwoty w ciągu 7 dni lub szybciej, ale przed datą konsultacji, rezerwacja terminu zostanie anulowana.
  – Klient otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne, plan żywieniowy oraz ewentualny dalszy termin konsultacji.
 2. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 3. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.  
 4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
 5. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 6. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 7. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Klient po upływie ustalonego czasu, umawia się na kolejną, kontrolną konsultację dietetyczną online.
 9. Klient po zakupie konsultacji lub pakietu konsultacji z dietą, umawia się na kontrolną konsultację dietetyczną.
 10. Osoba poniżej 18 roku życia może korzystać z usług jedynie po przesłaniu przed zakupem konsultacji lub pakietu na maila pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna. W przypadku konsultacji dietetycznej online, podczas jej trwania, może być również obecny rodzic lub opiekun.
 11. W przypadku, gdy Klient po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw (kwestia gustu kulinarnego), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację do 3 potraw w jadłospisie 7-dniowym i 5 potraw w jadłospisie 14-dniowym. Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za usługę jak za nową Dietę. Wszystkie nieodpłatne poprawki w jadłospisach będą wykonywane w terminie do 7 dni od potwierdzenia odebrania maila lub informacji przekazanych na konsultacji.
 12. W przypadku konieczności odwołania ustalonej konsultacji online przez Klienta, istnieje możliwość przełożenia go na inny termin, pod warunkiem zachowania minimum 24-godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, spotkanie przepada, a Pacjent zobowiązany jest opłacić 30% kwoty wizyty.
 13. W wyjątkowych sytuacjach, wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z 1-dniowym wyprzedzeniem – wówczas zostanie wspólnie ustalony nowy termin wizyty.
 14. W przypadku wykupienia indywidualnej opieki dietetycznej, każdy jadłospis układany jest indywidualnie. Poprzedza go konsultacja online, na której odbywa się szczegółowy wywiad żywieniowo-medyczny, analiza przygotowanego dzienniczka żywieniowego, analiza wyników badań laboratoryjnych i wypełnienie ankiety. Zabiegi te mają na celu poznanie preferencji, stylu życia i stanu zdrowia Pacjenta.
 15. Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 16. Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń i ułożonej indywidualnej diety.
 17. Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
  – zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,
  – udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Dietetyka lub Pacjenta,
  – udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Dietetyka.
 18. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków. 
 19. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 20. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyka jest zaakceptowanie Regulaminu. 

§6 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności na konto bankowe nr: 64109021700000000149890952.
 3. W przypadku planu dietetycznego, zostanie on dostarczony po wypełnieniu "Formularza informacyjnego", który wypełnia Klient.
 4. Dieta zostanie wysyłana Klientowi do 14 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji lub od odesłania kwestionariusza żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku).
 5. W przypadku wystąpienia błędu w trakcie automatycznego wysyłania Produktu cyfrowego należy napisać na Adres mailowy. Zakupiony Produkt cyfrowy zostanie przesłany ręcznie w terminie do 2 dni roboczych.

§7 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis onlineitp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami

§8 Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte na Stronie internetowej, w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie, majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Strony internetowej i Sklep należą do Dietetyka. 
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji. 
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10 Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się z Dietetykiem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Klient musi podać Dietetykowi wszystkie informacje na temat swojego stanu zdrowia podczas  konsultacji. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza.
 9. Dieta i suplementacja nie mają na celu procesu leczniczego, a jedynie wprowadzenie zdrowego trybu życia. Nie mogą więc zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem jedzzdrowozyjrozowo.pl.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.